• Gamification จากกลยุทธ์การตลาด สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

   พงศธร มหาวิจิตร; มนธิรา ชื่นชมพุทธ (2562-11-01)
   ทุกวันนี้เราคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับกลยุทธ์ทางการตลาด ตั้งแต่ระดับร้านสะดวกซื้อเล็ก ๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าหรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่มักจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสะสมแต้มคะแนน หรือสติ๊กเกอร์เพื่อแลกของรางวัล ...
  • การจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ 

   พงศธร มหาวิจิตร (2551)
   การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ หมายถึง การนำเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม
  • การสอนเรขาคณิตแบบบูรณาการ โดยใช้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ (สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้มีความหมาย) 

   พงศธร มหาวิจิตร (2552)
   ในการสอนให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตโดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากรูปร่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน และสามารถประยุกต์ใช้เรขาคณิตกับสถานการณ์ ...
  • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยังยืน 

   พงศธร มหาวิจิตร; พงศกร ภู่อารีย์ (2561-11-01)
   บทความนี้นำเสนอมุมมองและแนวคิดของการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Education for Sustainable Development) ในบริบทการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถจะมีบทบาทด้านการสนับสนุนได้ ผู้เขียนยกตัวอย่า ...
  • คุณลักษณ์ของผู้เรียนสำหรับโลกอนาคต 

   พงศธร มหาวิจิตร (2554)
   ผลจากการประเมินคุณภาพของนักเรียนด้วยข้อสอบ PISA ซึ่งเป็นการประเมินตรวจสอบโดยมองไปในอนาคตว่าระบบการศึกษาได้เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเพื่อการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่
  • จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ 

   พงศธร มหาวิจิตร (2559)
   จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ เป็นความเข้าใจคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่คณิตศาสตร์เป็น จึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงความคิดและมุมมองระหว่างผู้ใช้และผู้เรียนคณิตศาสตร์กับผู้วิจัยคณิตศาสตร์ (นักคณิตศาสตร์)
  • ตั้งคำถามอย่างไรดี...ในห้องเรียนคณิตศาสตร์? 

   พงศธร มหาวิจิตร (2557)
   คำถาม (question) และปัญหา (problem) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ แต่บ่อยครั้งคำถามที่ถามนั้นก็ไม่สามารถนำพาผู้เรียนให้เกิดความคิดรวบยอดได้ เป็นการถามที่ต้องการเพียงแค่คำตอบแบบที่ผู้สอนคิด ...
  • นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด์ 

   พงศธร มหาวิจิตร (2560-11-12)
   ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวด้านการศึกษาผู้คนทั่วโลกกำลังพูดถึงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศฟินแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยได้เสนอความคิดใหม่ทางการศึกษาที่เรียกว่า Phenomenon-based ...
  • ปรับวิถีการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

   พงศธร มหาวิจิตร (2558)
   ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากฐานแนวคิดที่ว่า “การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้” กำลังเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขานถึงกันอ ...
  • เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแผนการสอนคณิตศาสตร์แบบ Learning Style 

   พงศธร มหาวิจิตร (2552)
   มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษากล่าวว่า การจัดการเรียนศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาธรรม ...