• ปรากฏการณ์คอขวด 

      ปุณยาพร บริเวธานันท์ (2559)
      การเรียนการสอนเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอขวด (bottleneck effect) ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาพันธุศาสตร์อาจเป็นเรื่องยากที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ใช้เวลานานจึงทำให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาได้จากส ...