• กิจกรรมการเรียนรู้อวัยวะในร่างกายกับแป้งโดว์ (dough) 

      ปาณิก เวียงชัย (2560)
      ปัจจุบันมีหลายกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 5-8 ปี และหนึ่งกิจกรรมที่นำเสนอในบทความนี้คือ การปั้นแป้งโดว์ โดยนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้เรื่องร่างกายของตนเอง ว่ามีหน้าที่อะไร ...