• ความหลากหลายสีของเงา 

   นันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม (2556)
   ในชีวิตประจําวันเราสามารถพบเห็นเงาได้โดยทั่วไป เช่น ในระหว่างการเดินในยามที่มีแสงแดดจะเห็นเงาเกิดในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่แสงส่องมาตกกระทบตัวเรา ซึ่งเงาที่เห็นจะเป็นสีดํา แล้วจะทําอย่างไรให้เงามีสีสวยงามในบทความนี้มีคําตอบ
  • ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

   นันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม (2549)
   ในปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนอย่างมากซึ่ง Learning Object เป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ทาง สสวท. พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนการสอน