• การใช้เวลาไปกับการออนไลน์ของนักเรียน 

   นันทวัน สมสุข (2559)
   โลกกำลังเข้าสู่ยุค เน็ต เจอเนอเรชัน (Net Generation) โดยที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา คนแทบทุกช่วงวัยต่างใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ...
  • เมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 

   นันทวัน สมสุข (2558)
   สำหรับเด็กวัยเรียนแล้ว พวกเขาจะใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของวัน หรือประมาณ 8 ชั่วโมง ในการอยู่ที่โรงเรียน ได้ร่วมg กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนและครู อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน