• PISA in FOCUS ผลการประเมิน PISA ระหวางนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 

   นันทวัน นันทวนิช (2558)
   ความแตกต่างในความสามารถทางวิชาการระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ไม่ได้เป็นเพราะความแตกต่างของความสามารถที่มีมาตั้งแตกำเนิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำและผู้วางนโยบายทางการศึกษา จึงควรร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยลดช่องว่าง ...
  • การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ของ PISA 2015 

   นันทวัน นันทวนิช (2557)
   โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ว่าได้เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการใช้ความรู้และทักษะเพื่ ...
  • กิจกรรมวิทยาศาสตร์ จับลูกอมมาดำน้ำ 

   นันทวัน นันทวนิช (2554)
   ลูกอมเคลือบสีที่มีวางชายอยู่ทั่วไป นับเป็นของถูกป่ากสำหรับผู้ที่ชอบทานขนมหวาน โดยเฉพาะเด็ก ๆ แต่เนื่องจากลูกอมเหล่านี้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเป็นจำนวนมาก ผู้ปกครองจึงมักกำชับเด็ก ๆ ว่า ควรทานแต่น้อย และอย่าลืมแปรงฟันให้สะ ...
  • คลื่นความร้อน ภัยร้อนแสนอันตราย 

   นันทวัน นันทวนิช (2559)
   คลื่นความร้อน หรือ ฮิตเวฟ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่อากาศมีบริเวณความร้อนมากกว่าปกติอย่างรวดเร็วในระยะเวลาหนึ่ง และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงนี้ อาจเกิดยาวนานเป็นเวลาไม่กี่วัน หรือนานหลายสัปดาห์
  • คุยกันเรื่อง การบ้าน ผ่าน PISA in Focus 

   นันทวัน นันทวนิช (2558)
   การบ้าน เป็นประเด็นที่แวดวงทางการศึกษาพูดคุยกันมาอย่างช้านาน มีงานวิจัยเกี่ยวกับการบ้านในหลายแง่มุม อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะมีข้อสรุปเหมือนกันคือ การบ้านช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ หากครูให้การ ...
  • นักสืบฟอสซิล 

   ฤทัย เพลงวัฒนา; นันทวัน นันทวนิช (2555)
   โลกของเรามีวิวัฒนาการมาหลายล้านปี สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนเกิดแล้วตายหมุนเวียนเป็นวัฏจักร แต่ซากสิ่งมีชีวิตบางอย่างมีโอกาสที่จะคงอยู่ต่อไปอีกหลายล้านปี ถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นตายลงและถูกทับถมในขั้นตะกอนอย่างรวดเร็ว ...
  • ผลการประเมินของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในสนามสอบ PISA 

   นันทวัน นันทวนิช (2558)
   ในปัจจุบัน สังคมทั่วไปให้ความสนใจน้อยลงกับประเด็นที่ว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งประเด็นนี้เป็นเป้าหมายสำคัญ อย่างหนึ่งของการศึกษาในโลกปัจจุบัน แต่ละประเทศจึงดำเนินแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยลดช่องว่างของความเ ...
  • สนุกคิดกับวิทย์รากฐาน กิจกรรมการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย 

   นันทวัน นันทวนิช (2553)
   ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐานที่ปรับปรุงสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นั้น การเรียน เรื่อง มิติสัมพันธ์ ได้สร้างกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ...
  • เก็บมาฝากจากการประชุม Redesigning Pedagogy ณ ประเทศสิงคโปร์ 

   นันทวัน นันทวนิช (2552)
   สำหรับการประชุมครั้งที่สาม ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะจาก สสวท. รวมทั้งหมด 10 คน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับสากลเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยด้านการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญที่กราออกแแบบและส่งเสริมสิ่ง ...
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก 

   นันทวัน นันทวนิช (2555)
   คำว่าภาวะโลกร้อน(global warming) หมายถึง ภาวะที่อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยบริเวณใกล้ พื้นผิวโลกและมหาสมุทรมีค่าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา
  • โอโซนที่คุณรู้จักเป็นอย่างไร 

   นันทวัน นันทวนิช (2555)
   โอโซนเป็นแก๊สที่พบอยู่ในชั้นบรรยากาศหลายระดับและแก๊สชนิดนี้ไม่มีเสถียรภาพนัก เพราะสามารถอยู่ในอากาศได้ระยะประมาณ 30 สัปดาห์แล้วสลายตัวไป การที่เราได้ยินทั้งแง่บวกและลบของโอโซน เพราะว่าจริงแล้ว โอโซนมี 2 ประเภทที่มีสมบัติแตกต่างกัน ...