• หลักสูตรวิทยาศาสตร์กับการอ่านเป็น คิดเป็น เขียนเป็น 

      นันทวรรณ หรรษาเวก (2554)
      การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนเเบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด จุดประสงค์หลักในการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. นั้น ต้องการให้ทั้งครูและนักเรียนมองเห็นความสำคัญของการทดลอง ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมโยง ...