• กิจกรรมการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 

   ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย; นันทฉัตร วงษ์ปัญญา (2554)
   การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญของการจัดการศึกษาที่ให้ผู้สอนได้ทราบถึงความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการาเรียนรู้ให้เหมะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
  • ประชุมที่เรคแซม ไม่ไปไม่รู้ 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา (2551)
   ศูนย์เรคแซมมีชื่อเต็มว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้รับประโยชน์มากมายจากการแลกเปลี่ยนความรู้และผลการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • ลูกเต๋าชวนคิด 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา; ศราวุฒิ รัตนประยูร; กนกนันทน์ ไสไทย (2560-01-02)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 สสวท. ได้จัดกิจกรรมเรื่อง "ลูกเต๋าชวนคิด" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบ ...
  • เราจะวัด metacognition ได้อย่างไร 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา (2555)
   นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ metacognition ว่าเป็นความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธีในการวางแผน การกำกับควบคุม และประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้