• Web Quest 

   นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2547)
   ความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้เรียนได้ประมวลองค์ความรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนสนใจตนต้องการรู้ เป็นการตอบสนองความพอใจส่วนตน จนเกิดความจำ
  • แนะนำให้รู้จักโปรแกรม GSP 

   นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2546)
   (โปรแกรม Sketchpad ที่ใช้เขียนอธิบายนี้เป็น Instructor's Evaluation Edition ซึ่งสามารถ download จาก http://www.keypress.com/sketchpad/sketchdemo.htmlg ขนาดของโปรแกรมทั้งหมดคือ 4.62 MB)
  • แนะนำให้รู้จักโปรแกรม GSP ตอน 2 

   นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2546)
   ขั้นตอนสอนการใช้โปรแกรม GSP