• นกขี้โมโหกับการเรียนรู้การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

   นวพล กาบแก้ว (2554)
   Angry Birds คือเกมที่สร้างความสนุกให้ผู้เล่น ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเหมาะสม และแฝงการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้อย่างแยบยล
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2562-05-02)
   เว็บไซต์ Coding Thailand พัฒนาโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการร่วมมือกับ code.org เว็บไซต์ Inskru เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน และเว็บไซต์ Vonder เป็นแซ็ตบอทเพื่อการเรียนรู้
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2557)
   ShowMe ให้เป็นแหล่งรวมความรู้หลากหลายแขนง; OpenClass เป็นแหล่งเผยแพร่และบริหารจัดการบทเรียนที่ปรับสภาพแวดล้อมในการใช้งานให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้; Inquus Corporation เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างผู้ ...
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2557)
   เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน เสมือนเราเดินชมในสถานที่จริงผ่านทางเครื่องคอมพิมเตอร์ g ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมg ความรู้ในลักษณะของ ...
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2556)
   Learning Object เว็บไซต์ซึ่งมุ่งเน้นให้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง; QUEST นี้จะช่วยให้ ครู นักเรียน และทุกคนได้วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอโดยใช้มัลติมีเดียในการเรียนการสอน; Coursera ...
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2561-05-02)
   บทความนี้แนะนำเว็ปไซต์ MEL Science เป็นเว็บไซต์ที่มีการทดลองทางเคมีที่น่าตื่นตาตื่นใจ Google Poly เป็นแหล่งเผยแพร่สื่อประเภทภาพสามมิติ และ Solar System Scope เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะผ่านโมเดลสามมิติ
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2563-10)
   LabXchange เป็นแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้และแบ่งปันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และนักวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ในห้องทดลองมีสื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งแบบวิดีโอ แบบทดสอบ และแบบจำลองเสมือนจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ / Wow ...
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2560)
   เว็บช่วยสอน ขอแนะนำคลังความรู้ SciMath เป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รวบรวมสื่อประกอบการเรียนรู้หลายรูปแบบ ซึ่งจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบตามมาตรฐานการจัดเก็บสื่อดิจิทัล
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2559)
   เว็บช่วยสอน g GPlates Portal: ประตูสู่ Interactive Virtual Earthg The Globe of Bird Migration: แบบจำลองการย้ายถิ่นที่อยู่ของนกg ap of Life: แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2559)
   เว็บช่วยสอน: Virtual Tour: National Museum of the United States Air Force, Steve Spangler Science, UNIMERSIV : The Largest Library of Educational Games and Experiences for Virtual Reality
  • เว็บช่วยสอน 

   นวพล กาบแก้ว (2558)
   NASA’s Eyes>> เว็บไซต์ที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของเรา ระบบสุริยะ และห้วงอวกาศ ผ่านแอปพลิเคชัน g HHMI’s BioInteractive >> ช่วยในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนด้านชีววิทยา ให้แก่ครู และนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายg ...