• สะเต็มศึกษากับการพัฒนาอาหารไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

      ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; นฤมล ศราธพันธุ์; วชิร ศรีคุ้ม (2562-09-02)
      คณะผู้เขียนได้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในระดับอุดมศึกษา โดยใช้สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับการจัดก ...