• Sunburst Youth Camp 2008 Singapore 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2552)
   ในปีนี้ประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 ประเทศ แต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะต้องคัดเลือกนักเรียน 8 คน และผู้ดูแล 1 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสำหรับตัวแทนประเทศไทยเป็นนักเรียนทุน พสวท. 8 คน และนักวิชาการจาก สสวท. ...
  • การผสมสี วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ (ตอนที่ 2) 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ; ประวีณา ติระ (2560)
   จากที่ผู้เขียนได้เขียนเกียวกับการนำกิจกรรมสีไปใช้ในการสร้างกิจกรรมง่าย ๆ ในนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 เพื่อให้นักเรียนได้สร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ในฉบับนี้ผู้เขียนมีข้อแนะนำในการจัดก ...
  • การผสมสีในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ (ตอนที่ 1) 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ; ประวีณา ติระ (2559)
   สสวท. ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการผสมสีในหัวเรื่อง "สีกับความคิดสร้างสรรค" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต การมีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะเปิดโลกอาชีพให้แก่นักเรียน
  • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวานเท่าไหร่จึงจะพอดี 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2560)
   ปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องการจำกัดปริมาณน้ำตาลที่เราควรรับประทานในแต่ละวัน ควรบริโภคความหวานเท่าไหร่จึงจะพอดีกับความต้องการของร่างกาย
  • สนุกคิด สนุกสร้าง การดัดแปลงกิจกรรม การทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2561-01-02)
   การจัดกิจกรรมปฏิบัติการให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ได้มีโอกาสทำการทดลอง หรือเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวได้อย่างสนุกสนาน และอย่างหลากหลาย กิจกรรมการทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ ...
  • สิงคโปร์ กับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2552)
   ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงงานรีไซเคิลน้ำของประเทศสิงคโปร์ ทำให้ได้รู้สึกทึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด...
  • สิ่งที่เด็ก ๆ เรียนรู้จากวัฒนธรรมและวิธีคิดของชาวญี่ปุ่น 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2560)
   หลายคนรวมถึงผู้เขียนอาจเคยสงสัยว่า เหตุใดประเทศญี่ปุ่นจึงเจริญ และเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจ จากการที่ได้นำนักเขียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า Sakura Science (Japan-Asia ...