• คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในวันพรุ่งนี้ 

   นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ (2554)
   เป็นที่รับรู้และยอมรับการอย่างกว้างขวางว่า การศึกษาปฐมวัย คือการวางรากฐานการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต...
  • สอนคณิตให้คิด วิเคราะห์ด้วยสื่อ 

   นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ (2554)
   คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญกับนักเรียนทุกคน คณิตศาสตร์ช่วยฝึกฝนให้ลูกศิษย์เรารู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยนช์ในชีวิตประจำวันได้