• เทคโนโลยีไลดาร์สำหรับสร้างแผนที่ 

      ธีระ ลาภิศชยางกูล (2554)
      ในอดีตมนุษย์ใช้แผนที่ในการเดินทางแสดงเส้นทางเดินแสดงถิ่นที่อยู่อาศัย แสดงแหล่งอาหาร ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แผนที่จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์...