• เรื่องของสี 

      ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ (2553)
      แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 400 ถึง 700 นาโนเมตร แสงที่เรามองเห็นเป็นแสงขาวที่ประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆ เรียงกันอยู่ คือ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง เรียกว่า สเปกตรัม ซึ่งค้นพบโดย เซอร์ ...