• กิจกรรมการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 

   ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย; นันทฉัตร วงษ์ปัญญา (2554)
   การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญของการจัดการศึกษาที่ให้ผู้สอนได้ทราบถึงความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการาเรียนรู้ให้เหมะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
  • นิวเคลียร์ พลังงานทางเลือกใหม่ 

   ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย (2555)
   เรื่องของพลังงานถือเป็นเรื่องที่คนทั่วไปให้ความสนใจ จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ประเทศไทยใช้พลังงานทุกประเภทรวมเป็น 6,603 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ...