• วิวัฒนาการของการรับเสียงในสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

      ธนะกุล วรรณประเสริฐ (2557)
      การรับและวิเคราะห์เสียง จัดเป็นระบบรับสัมผัสที่สำคัญและจำเป็นในสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกกลุ่ม แรงผลักดันทางวิวัฒนาการที่สำคัญที่มีผลต่อรูปแบบการรับฟังเสียงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ การสื่อสาร และแรงผลักดัน