• ประสบการณ์การทดลองใน Micro-Gravity Flight ที่ประเทศญี่ปุ่น 

      ธนภัทร์ ดีสุวรรณ (2551)
      หนึ่งในทีมเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์ของตนเองในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงที่ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกทั้ง 4 คนของทีมได้ร่วมแรงกันคิดและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้จนประสบผลสำเร็จ