• การวัดความหนาแน่นเรือนยอดด้วยเดนซิโอมิเตอร์ 

   ธนพรรณ ชาลี (2548)
   ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่น นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสและวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบและระบุปริมาณได้
  • เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม:จากนโยบายด้านพลังงานสู่กิจกรรมในชั้นเรียน 

   ธนพรรณ ชาลี (2555)
   กระทรวงพลังานและกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนนักถึงความสำคัญของพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และความสำคัญของการใช้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาความรู้ ทักษะ ...
  • เรียนรู้ รักษ์ ระบบนิเวศ 

   ธนพรรณ ชาลี (2556)
   ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่นประเทศ และโลก และรู้จักนำความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความ ...