• การตัดสินใจที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคของพาเรโต 

      ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์ (2560)
      บทความคณิตศาสตร์ประยุกต์ชิ้นนี้มีความประสงค์จะเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะสมเมื่อมีหลายวัตถุประสงค์ (Multiobjective ptimization Problem) เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู และผู้สนใจทั่วไป