• การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

   ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2547)
   การเรียนรู้ในยุคปฏิรูปจึงไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการในโรงเรียนเท่านั้น
  • การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

   ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2548)
   ค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งที่จัดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ขยายขอบเขต จากการทำกิจกรรมในห้องเรียนให้กว้างขึ้น
  • ร่วมกันคิด ทดลอง 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ; ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2545)
   เครื่อง X-Ray มหัศจรรย์
  • เทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

   ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2550)
   การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การนำเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช มาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย เกลือ แร่ธาตุ น้ำตาล วิตามิน และฮอร์โมนพืชในสภาพปลอดเชื้อ จากเชื้อราและแบคทีเรีย และในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม เช่น อุณหภูมิ ...
  • โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2554)
   โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบริมราชกุมารี ...
  • โครงงานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากใคร 

   ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2550)
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. มีแนวคิดพัฒนาหนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถจัดสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งในด้านความคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ...