• กิจกรรมเป่าลูกโป่งด้วยเอนไซม์คะตะเลส 

      ทิพนาถ น้อยแก้ว; บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ (2555)
      ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเอนไซม์นั้น หัวข้อที่ครูผู้สอนจะต้องทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้แก่ ความสำคัญของเอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี กลไกการทำงานของเอนไซม์ซึ่งเร่งปฏิกิริยาโดยการลดพลังานกระตุ้น ...