• องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

      ทัศนีย์ บุญเติม (2551)
      เนื้อหาต่อไปนี้ เก็บความจากงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสถาวิจัยแห่งชาติ