• การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีบริบท 

   ทัศตริน เครือทอง (2553)
   ในการเรียนวิทยาศาสตร์ผู้เรียนไทยมักประสบปัญหาในการประยุกต์ความรู้และการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
  • ตามหาอนุกรมกำลังสอง จากทรงกรวย 

   ทัศตริน เครือทอง (2553)
   นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดว่าเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ในการสอนเพื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอนุกรมทั้งในส่วนของการเขียนสัญลักษณ์และการหาสร้าง ...
  • เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเปรียบเทียบ 

   ทัศตริน เครือทอง (2553)
   วิธีการสื่อสารแนวคิดวิทยาศาสตร์ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและชัดเจนนั้น บางครั้งจำเป็นต้องนำสิ่งที่สามารถมองเห็น (รูปธรรม) หรือสิ่งที่สังเกตเห็นหรือสิ่งที่คุ้นเคย มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น (นามธรรม)