• สะตีมศึกษา (STEAM Education) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบไว้ สานสร้างร่วมรักษ์เศียรจิ๋ว 

      เบ็ญจมาศ สังข์เผือก; วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช; ทองเพียร หงษ์สีลา; วรรณชนก มั่นแน่; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; สยามชัย สุกใส (2563-10)
      การทำเศียรจิ๋วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์ และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัย เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู ...