• กิจกรรมสะเต็มศึกษา ตุ๊กตาล้มลุก สนุกสุดเหวี่ยง 

   ทรงยศ สกุลยา (2562-05-02)
   กิจกรรมการเรียนรู้ "ตุ๊กตาล้มลุก สนุกสุดเหวี่ยง" นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงทางเรขาคณิต ทั้งภาพสองมิติ และทรงสามมิติ นักเรียนจะได้ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์กับแนวคิดเชิงคำนวณ 

   ทรงยศ สกุลยา (2563-08)
   บทความนี้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยอาศัยแนวคิดเชิงคำนวณควบคู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแ ...