• แบคทีริโอซิน สารถนอมอาหารทางเลือก 

      ดวงเดือน สุวรรณจินดา (2552)
      ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านหลายชนิด ที่ทำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตโดยอาศัยแบคทีเรียที่ติดมากับวัตถุดิบ จนกระทั่งพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมนปัจจุบันโดยใช้ต้นเชื้อแบคทีเรีย...