• การออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แบบวิจัยเชิงผสมวิธี 

      วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; ดวงกมล วรรณะวีรโชติ (2560-11-12)
      แบบวิจัย (Research Design) เป็นพิมพ์เขียวหรือแผน โครงสร้าง และกลยุทธ์ในการทำวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบปัญหาวิจัยที่ถูกต้อง อาจจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Design) แบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative ...