• กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ 

   ดนิตา ชื่นอารมณ์ (2552)
   คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป้นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามรถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ ...
  • กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ (วทร.19) 

   ดนิตา ชื่นอารมณ์ (2552)
   กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 19 (วทร.19) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • คณิตศาสตร์กับการจับสลากของขวัญอย่างยุติธรรม 

   ดนิตา ชื่นอารมณ์ (2558)
   รูปแบบการ “จับสลากของขวัญ” บางหน่วยงานจะแจกของขวัญชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่สลับกันไป โดยของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดจะถูกจับเป็นรางวัลสุดท้าย เพราะอาจมีจุดประสงค์ว่า ต้องการให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงานได้อยู่ร่วมสนุก และร่วมลุ้นรางวัลใหญ ...