• การสร้างเครื่องมือกำหนดเองสำหรับเขียนวงรี (ตอนที่ 2) 

   ดนัย ยังคง (2550)
   ดูเป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนวงรีให้มีขนาดต่าง ๆ กัน โดยใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ เช่น Word และ Power Point แต่คงเป็นเรื่องยากถ้าขอให้สร้างวงรีให้มีความยาวของแกนโทตามที่ต้องการ โดยเฉพาะความยาวที่มีค่าเป็นทศนิยม
  • การสร้างเครื่องมือสำหรับเขียนวงรี (ตอนที่ 1) 

   ดนัย ยังคง (2550)
   ใครก็ตามที่มีความคิดจะสร้างเครื่องมือใดๆ ขึ้นไว้ใช้งานเอง นั่นหมายความว่า เครื่องมือที่อยู่ก่อนหน้านั้นใช้งานไม่ได้ หรือถึงจะใช้งานได้แต่ก็ยังไม่เหมาะกับงานที่ต้องการทำนั้น
  • การสร้างเครื่องมือสำหรับเขียนเส้นสัมผัสของกราฟของฟังก์ชันโดยใช้โปรแกรม Sketchpad 

   ดนัย ยังคง (2551)
   การใช้โปรแกรม Sketchpad สร้างสื่อในการสอนคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัส จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและซาบซึ้งถึงความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการนำไปใช้
  • การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ GSP สร้างสื่อ 

   ดนัย ยังคง (2551)
   หลายคนที่เคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือปัจจุบันก็ยังคงสอนอยู่อาจจะเคยคิดมาบ้างแล้วว่าเราสามารถสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้โดยใช้เพียง 2 มือและ ปากเท่านั้น ไม่ต้องอาศัยสื่อหรือเทคโนโลยีอื่นใดมาช่วยเลย
  • กิจกรรมของครูคณิตศาสตร์ 

   ดนัย ยังคง; สมนึก บุญพาไสว (2529)
   ตัวอย่างกิจกรรมการพุ่งของน้ำออกจากรูในหลอดทดลอง ที่ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนำไปใช้กับนักเรียนวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ค้นหาผลสรุปบางอย่างจากการทดลอง โดยเริ่มคาดเดา ตั้งสมมุติฐานเพื่อยืนยันข้อสรุป ...
  • ความเยื้องศูนย์กลาง (eccentricity) 

   ดนัย ยังคง (2553)
   ในการสอนเรื่องภาคตัดกรวย ในระดับมหาวิทยาลัย จะให้บทนิยามโดยใช้ความเยื้องศูนย์กลาง เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะของเส้นโค้งชนิดต่าง ๆ ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 117 มีนาคม - เมษายน 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-03)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ อาทิ "ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของเด็กออสเตรเลีย" ...เพื่อให้เพื่อนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เห็นตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ดีๆ ...
  • สร้างไฮเพอร์โบลาตามวิธีการทางเรขาคณิตด้วยโปรแกรม GSP 

   ดนัย ยังคง (2551)
   คงจะดีไม่น้อย ถ้าครูผู้สอนจะมีเครื่องมือของตนเองไว้เขียนไฮเพอร์โบลาที่มีความยาวแกนตามขวาง และแกนสังยุคตามต้องการ ตลอดจนสามารถเลือกวางจุดศูนย์กลางของกราฟ ณ ตำเเหน่งใดก็ได้ โดยไม่ต้องไปหาสมการของไฮเพอรโบลานั้นก่อน