• โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

      ณญาดา ณ นคร (2554)
      โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัจจุบันกิจกรรมการทดลองในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประกอบด้วยชุดกิจกรรมการทดลอง ...