• นิทานกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

   ณญาดา ณ นคร (2562-03-04)
   ในระดับปฐมวัยนิทานมีความสำคัญมาก เพราะการเล่านิทานในเด็กปฐมวัยมีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการให้เด็กได้จินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอีกด้วย โดยเฉพาะการฟังเพื่อสะสมคำต่าง ...
  • รูปแบบของกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

   ณญาดา ณ นคร (2562-01-02)
   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ครูสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน นั่นก็คือใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจ ...
  • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

   ณญาดา ณ นคร (2554)
   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัจจุบันกิจกรรมการทดลองในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประกอบด้วยชุดกิจกรรมการทดลอง ...