• Gecko Tape (เทปตุ๊กแก) 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2553)
   นาโนเทคโนโลยี มิได้เป็นแต่เพียงงานวิจัยในกระดาษ จะเห็นได้ว่ามีสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นาโนเทคโนโลยีออกมาตามท้องตลาดบ้านเรา อย่างเช่น เสื้อนาโน ที่ป้องกันแบคทีเรีย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ไม่มีกลิ่นอับ ผงซักฟอกที่ผสม ...
  • กิจกรรมสะเต็ม สเลอปี้ 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2558)
   ผู้เขียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Slurpee Slurry” ซึ่งเป็นตัวอย่างขอการทำกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย โดยนำนำ้อัดลมมาทำให้เย็นจนกลายเป็นเกล็ดนำ้แข็งคล้ายสเลอปี้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป ...
  • คณิตศาสตร์ทางเคมี 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2555)
   ในชีวิตประจำวันของเรามักต้องใช้ตัวเลขเพื่อแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยอาจพบอยู่ในรูปของจำนวนเต็มทศนิยม หรือ เศษส่วนที่เข้าใจได้ง่าย
  • ธุรกิจซื้อขายมลพิษ 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2553)
   ปี พ.ศ. 2546 เกิดไข้หวัดนก ระบาดหนัก ทำความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีก และต่อมาเชื้อไวรัสกลายพันธ์ุจนสามารถติดต่อมายังมนุษย์
  • แบบจำลองโมเลกุลหลอด 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2555)
   ในที่นี้จะขอแนะนำกิจกรรมการทำแบบจำลองโมเลกุลจากหลอด ซึ่งแบบจำลองโมเลกุลทางเคมี สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจในเรื่องพันธะเคมี ไม่ว่าจะเป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม ...
  • โครงการพระราชดำริ แกล้งดิน 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2561-03-04)
   โครงการพระราชดำริ แกล้งดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในดินปรี้ยว หาวิธีการปรับปรุงแก้ไขสภาพดินเปรี้ยวที่เกิดมาจากป่าพรุ และดินเปรี้ยวอื่น ๆ ให้สามารถปลูกพืชได้