• จับกระแสคลื่นยักษ์ 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2545)
   เมื่อคุณอยู่ใจกลางทวีป คุณอาจจะคิดว่า คุณปลอดภัยจากคลื่นยักษ์ซูนามิแล้ว แต่คุณคงต้องคิดใหม่อีกครั้ง
  • น้ำพันช์กับการบูรณาการ 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2546)
   ใครจะคิดว่า น้ำพันช์ ที่เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผลไม้ มะนาว และน้ำตาลนั้น จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบบูรณาการได้
  • ลักษณะ 10 ประการของเด็กยุคใหม่ 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2548)
   บ่อยครั้งที่เราเห็นครูสอนอย่างตัั้งใจในห้องเรียน แต่นักเรียนบางคนกลับไม่สนใจเรียน ซึ่งเมื่อเราถามครูถึงปัญหานี้ คำตอบที่มักได้ยินก็คือ "เด็กไม่มีสมาธิหรือมีสมาธิสั้น" ส่วนเด็กนักเรียนก็อ้างว่า "ครูสอนน่าเบื่อไม่น่าสนใจ"
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 116 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-02)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่ให้ข้อคิดจากผลการประเมินของ TIMSS 1999 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาของสถาบัน ฯ ในสามทศวรรษ สสวท. จะสอนคณิตศาสตร์อย่างไร เทคโนโลยีเว็บกับห้องเรียนเสมือนจริง โลกแห่งจินตนาการของเด็กเล็ก และเนื้อหา ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 117 มีนาคม - เมษายน 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-03)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ อาทิ "ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของเด็กออสเตรเลีย" ...เพื่อให้เพื่อนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เห็นตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ดีๆ ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 124 พฤษภาคม - มิถุนายน 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศในแนวการสอนตามหลักสูตรใน ...เรียนรู้ดาราศาสตร์เข้าใจวิถีธรรมชาติ ปูพื้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องใหม่ใกล้ตัว ...ออกแบบเว็บอย่างไรจึงจะเรียกว่า "เว็บดีมีคุณภาพ" ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 125 กรกฎาคม - สิงหาคม 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   เพื่อรำลึกถึงองค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วารสารฉบับนี้จึงนำบทความเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และดาราศาสตร์วันนี้ ทั้งยังมีเรื่องทางคณิตศาสตร์ และโครงงานทางคณิตศาสตร์
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 130 พฤษภาคม - มิถุนายน 2547 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   วารสารฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับปรากฎการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2425 หลังจากนั้นพบกับบทความเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์ว่ามาจากไหน ค้นหาความจริงได้จากบทความเรื่อง...นีแอนเดอร์ทัลกับมนุษย์ ...
  • เทคโนโลยีเครือข่ายในห้องเรียน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2548)
   ในห้องเรียนทั่วไป ครูและนักเรียนมักไม่ค่อยทราบถึงความคิดของเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ในห้องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน แม้ว่าครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนถาม แต่บ่อยครึ่งที่นักเรียนคิดว่าตนเองเข้าใจดีแล้ว หรือสับสนที่จะตั้งคำถาม ...
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2551)
   เว็บช่วยสอน... Count Us In; Interactive Mathematics Activities; Create a Graph
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2553)
   Photo Galleries: Science and Space, Interactivate, Story Time
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2546)
   เว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เว็บไซต์ที่รวบรวมโปรแกรม Java Applets และเว็บของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan)
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2548)
   เว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2549)
   เป็นการรวบรวมเว็ปไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกัับสื่อมัลติมีเดีย และสารานุกรมออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเว็ปไซต์ที่แนะนำ
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2549)
   แนะนำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ช่วยสอน ได้แก่ http://ology.amnh.org/, http://oceanservice.noaa.gov/education/welcome.html, http://www.futureorchildren.org/index.html
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2548)
   เว็บช่วยสอนg Geo-Guide เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนันสนุนจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศเยรมนี ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลไว้มากกว่า 300 รายการg Digital Library for Earth System Education เว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนห้อง ...
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2548)
   เว็บช่วยสอน Exploring the Environment; chemistry.org; Neuroscience for Kids
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2549)
   แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งของสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ http://www.hssonline.org http://scienceteacher.org และ http://www.bc.edu/research/intasc/jtla.html
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2546)
   เว็บไซต์ที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทางด้านเรขาคณิตไว้จำนวนมาก เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุต่าง ๆ ทั้ง 118 ธาตุ และเว็บไซต์ที่รวบรวมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ที่มีขนาดใหญ่ในทุกช่วงชั้น
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2551)
   Biology in Motion>>เเละบทเรียนสั้น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ช้ได้g Dive and Discover>> เว็บไซต์ที่นำเสนอทางด้านสมุทรศาสตร์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้g Collaborative Projects>> เว็บไซต์ที่นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบร่วมมือกัน ...