• เว็บช่วยสอน 

   ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ (2561-03-04)
   บทความนี้ขอแนะนำเว็ปไซต์ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่จัดทำโดยโครงการ NRICH เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านโจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวัน เว็ปไซต์ที่เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่น ที่รวบรวมเกมและกิจกรรมสำหร ...
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ (2559)
   เว็บช่วยสอน--3D4Medical – Complete Anatomy, wildearth.tv – It’s in your nature, Math-Aids.com - Dynamically Created Math Worksheets
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ (2560)
   Online Testing System คือ ระบบออนไลน์ สสวท. สำหรับทำข้อสอบแบบออนไลน์ที่พัฒนาโดย สสวท. ซึ่งมีข้อสอบวิทยาศาสตร์ คณิตาสตร์ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ (2559)
   Mathtv.com - Math Videos and Online Books, g IXL - Math, Language Arts, Science and Social Studies Practice,g athwords - Easy-to-use and Easy-to-understand Math Resource All in One Place
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ (2558)
   coolmath.com เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและเกมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนg mathopenref.com เป็นเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาและคำนิยามต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
  • เว็บช่วยสอน 

   ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์ (2561-11-01)
   บทความนี้แนะนำเว็บไซต์ Fomative เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพขึ้นโดยครูสามารถสร้างแบบทดสอบจากเอกสารของครูหรือเลือกใช้แบบทดสอบที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Nearpod เป็นเว็บไซต์ที่ครูสามารถสร้างบท ...