• สสวท. กับหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี 

      พิศาล สร้อยธุหร่ำ; ชัชวาลย์ สุรัสวดี; อุปการ จีระพันธุ (2547)
      การศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาตามลำดับ จนในปัจจุบันได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยให้เริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2546 ทุกช่วงชั้นโดยเริ่มในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ...