• ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นระดับปฐมวัย 

   ชลาธิป สมาหิโต (2552)
   ปฐมวัย เป็นช่วงที่เด็กได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเรียนรู้สิ่งรอบตัว เป็นช่วงเริ่มต้นของการสร้างแนวคิดของตนเอง เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนเป็นลำดับตามเเต่ละช่วงเวลาที่เขาเติบโตขึ้น...
  • ทำอาหาร กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย 

   ชลาธิป สมาหิโต (2552)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (2551) นำเสนอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครูและผู้ปกครองควรจะส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัย
  • โปรแกรมศึกษา Success for Life 

   ชลาธิป สมาหิโต (2551)
   โปรแกรมการศึกษา Success for Life เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นการนำสหวิทยามาปรับใช้ โดยการนำเอาความรู้จากทฤษฎี และผลที่ได้จากการวิจัยในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย