• วิเคราะห์ข้อสอบเลือกตอบอย่างไรสำหรับการวัดผลประเมินผลระดับชั้นเรียน 

   ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2555)
   ข้อสอบเลือกตอบ เป็นเครื่องมือวัดผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นข้อสอบที่สร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลกสูตรได้ง่าย สามารถวัดได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ ...
  • เด็กอัจฉริยะ ทราบได้อย่างไร 

   ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2555)
   ไอน์สไตน์ ในวัยเด็กถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของเด็กที่มีพัฒนาการช้า เนื่องจากเขาอ่านออก เขียนได้ เมื่ออายุเลยเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ครูของเขาแนะให้ลาออกจากโรงเรียนและบอก ว่าเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลย