• ORIGAMI กับคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2549)
   ORIGAMI เป็นศิลปะการพับกระดาษ คำๆ นี้มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นว่า "ORI" หมายถึงการพับ และ "KAMI" หมายถึงกระดาษ พจนานุกรมมักให้คำแปลของ ORIGAMI ว่าเป็นเทคนิคการพับกระดาษ
  • การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP 

   ชมัยพร ตั้งตน (2553)
   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อหนึ่งคือคนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีตัวบ่ง ชี้และค่าเป้าหมายที่สำคัญสองตัว คือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และg วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ...
  • การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP 

   ชมัยพร ตั้งตน (2552)
   หลายโรงเรียนที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ ก็ไม่ต้องเสียใจ เตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในปีต่อไปได้เลย โดยเริ่มต้นจากฝึกซ้อมนักเรียนให้มีทักษะในการใช้โปรแกรม GSP สำรวจหาข้อสรุป และแนวคิดทางคณิตศาสตร์
  • การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์... 

   ชมัยพร ตั้งตน (2554)
   ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สสวท. ได้ริเริ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ตามหัวข้อที่กำหนดโดยใช้คอมพิวเตอร์...
  • ทดลองใช้ The Geometer's Sketchpad แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2550)
   โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นโปรแกรมที่ครูคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ครูสามารถสร้างรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เคลื่อนไหว ทำให้นักเรียนเห็นแนวคิดในการแก้ปัญหา ดังตัวอย่างในบทความนี้
  • พัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยเกม ซูโดกุ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2549)
   ซูโดกุ เป็นปริศนาเกี่ยวกับการจัดวางตัวเลขลงในช่องว่างให้ครบบนตารางที่กำหนด โดยที่ตารางนั้นได้กำหนดตัวเลขให้บ้างแล้วส่วนหนึ่ง กติกา ที่ใช้ในการลงตัวเลขในตาราง มีเพียงประการเดียวคือ ตัวเลขในแถวเดียวกัน คอลัมน์เดียวกัน ...
  • วางแผนการสอนคณิตศาสตร์ วางแผนอนาคตลูกศิษย์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2554)
   ก่อนจะถึงชั่วโมงแรกของครูคณิตศาสตร์ เมื่อเปิดภาคเรียนต้องจินตนาการว่าจะสอนอะไรลูกศิษย์ดี และต้องจินตนาการย้อนขึ้นไปอีกว่า ภาคเรียนนี้ลูกศิษย์ต้องเรียนอะไรบ้าง ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 116 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-02)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่ให้ข้อคิดจากผลการประเมินของ TIMSS 1999 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาของสถาบัน ฯ ในสามทศวรรษ สสวท. จะสอนคณิตศาสตร์อย่างไร เทคโนโลยีเว็บกับห้องเรียนเสมือนจริง โลกแห่งจินตนาการของเด็กเล็ก และเนื้อหา ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 117 มีนาคม - เมษายน 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-03)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ อาทิ "ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของเด็กออสเตรเลีย" ...เพื่อให้เพื่อนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เห็นตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ดีๆ ...
  • ออริกามิการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2550)
   ถ้าเราถูกเป็นคำเรียกขานโดยคนแปลกหน้า จากพี่เป็นคุณน้า หรือคุณป้า เราจะตระหนักว่าเด็ก ๆ สมัยนี้ขาดทักษะการใช้เครื่องมือในการหยิบจับและประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่าง ๆ ไปมาก ส่งผลให้การสร้างชิ้นงานของนักเรียนเริ่มไม่มีคุณภาพ ...
  • ออริกามิในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2550)
   สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สร้างได้ราคาถูกแต่ต้องใช้ฝีมือชั้นหนึ่งคือการพับกระดาษ ซึ่งเรียกว่าออริกามิ ดังที่นิตยสาร สสวท. ได้นำเสนอไปแล้ว ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างออริกามิ ที่สร้างด้วยกระดาษ A4 หรือ A5 แผ่นเดียวที่ต้องกา ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่ง คือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่งคือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่ง คือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เครือข่ายความร่วมมือ ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 

   ชมัยพร ตั้งตน (2551)
   จากประสบการณ์การทำงานของ สสวท. ร่วมกับ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในระดับภูมิภาค มาเป็นเวลาถึง 36 ปี สสวท. พบว่า ตัวแบบขององค์กรตามสายการบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการมีข้อจำกัด และเปลี่ยนแปลงอยู่เนือง ๆ ...