• การแลกเปลี่ยนเงินตรา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

      ชนิสรา เรือนนุ่น (2558)
      ในชีวิตประจำวัน มีการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ หลายสถานการณ์เชน่ การซื้อของ การเปรียบเทียบเวลาของแต่ละประเทศ หรือ การทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างหนึ่ง