• ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับการสอนคณิตศาสตร์ 

      ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ (2560-11-12)
      การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ได้รับการคิดค้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนวิชาเคมี โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนหลายคนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติ หรือเนื้อหาในวิชาเรียนที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...