• สนุกคิด กับ 101 แนวคิด การทำโครงงานคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP 

   ชนิศวรา เลิศอมรพงศ์ (2551)
   โครงการคณิตศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา สืบค้น ทดลอง วิจัย สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในชั้นเรียนหรือ ...
  • เครื่องมือสร้างตัวเลขสุ่ม...สร้างง่าย...ใช้สนุก 

   ชนิศวรา เลิศอมรพงศ์ (2551)
   การให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณนั้น การสร้างโจทย์คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนควนคำนึงถึงในการใช้ตัวเลขที่แตกต่างกันในแต่ละข้อคำถาม...