• การประยุคใช้สถิติ MANOVA กับการวิจัยทางการศึกษา 

   จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2555)
   การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ หรือ MANOVA เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนที่ขยายต่อยอดมาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA
  • การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

   วันชัย ทรัพย์สิงห์; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2552)
   องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกคาดการณ์ว่าแหล่งพลังงานของโลกที่ได้มาจากฟอสซิล ที่ประชากรโลกนำมาใช้กันอยู่ทุกวันนี้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ก๊าส และถ่านหิน เป็นต้น จะมีสำรองให้ใช้อีกไม่เกิน 50 ปีเท่านั้น อีกทั้งกระบวนการผลิต ...
  • การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน:นัยสำคัญทางสถิติกับนัยสำคัญในทางปฏิบัติ 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2560)
   เพราะความสามารถด้านการวิจัยเป็นสมรรถนะที่สำคัญของครู ดังนั้นคณะกรรมการคุรุสภา จึงได้ออกประกาศกำหนดสารถความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  • ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2557)
   สังคมโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สังคมไทยจึงควรมีการเตรียมพร้อม เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และย่อมตามมาด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นรากฐานสำคั ...
  • ประเทศไทยกับการพัฒนากังหันลม 

   จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2554)
   ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและสนใจพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่นับวันจะมีราคาแพงขึ้น
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2553)
   สาขาระเมินมาตรฐาน สสวท. ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 โดยสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548-2550 จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ...
  • ศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย การประเมินและวิจัย 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร; จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2560)
   ในช่วงที่มีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ พ.ศ. 2560 ผู้เขียนได้รับ ส.ค.ส. ที่เป็นพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดการประเมินและวิจัย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผู้เขียนจึงขอนำเสนอศัพท์บางคำที่น่าสนใจในพจนานุกรมมาเผยแพร่ให้ ...