• รอบรู้เรื่องแลน 

      จีระพร สังขเวทัย (2549)
      สสวท. ได้ทดลองสร้างสื่อ Learning Object เนื้อของวิชาเทคโนดลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรื่อง รอบรู้เรื่องแลน ขึ้น