• การแปรรูป สสวท. จากรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การมหาชน 

      จิตติ ศรีทัศนีย์ (2551)
      การยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เริ่มตั้งเเต่ พ.ศ. 2535 โดยผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งมีการยุบสภาหลายครั้ง ซึ่งแต่เดิม สสวท. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และมีการเปบี่ยนเป็นองค์การมหาชน