• เกม เพื่อนฉันคือใคร 

      จำรัส อินทลาภาพร (2551)
      เกมนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ...