• กระบวนการทัศน์ใหม่ในการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 

      จำนง สรพิพัฒน์ (2552)
      การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำมีข้อดีที่เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและก๊าสเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน แต่มีข้อเสียตรงที่มีผลกระทบทางด้านสังคมที่ค่อนข้างรุนแรง ในกรณีใช้เขื่อนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างเขื ...