• คณิตศาสตร์กับมายากลไพ่ระดับโลก 

      จันทร์นภา อุตตะมะ (2560)
      กลไพ่นี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กลไพ่ดังกล่าวมีสถานการณ์เป็นดังนี้