• แนะนำศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

      จันทร์จิรา สินทนโยธิน (2548)
      ศูนย์นาโนเทคโนเทคโนยี (ศน.) หรือ NANOTEC เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่อุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต