• ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ 

   จตุพล งามแม้น; สุพัตรา ผาติวิสันติ์ (2555)
   การสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้สอนทราบข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ และประเมินได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ใครเก่งหรืออ่อนกว่ากัน การสร้างข้อสอบใ ...
  • สะท้อนการคิดผ่านสถานการณ์ 

   จตุพล งามแม้น (2555)
   หลาย ๆ เหตุการณ์สามารถแสดงให้เห็นว่าการคิดนั้นมีความสำคัญต่อการาดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญและกระตุ้นให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิด โดยกำหนดให้ ...