• Flip book movie กับการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา 

      ขวัญชนก ศรัทธาสุข (2557)
      เนื้อหาในวิชาชีววิทยามีบางหัวข้อที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงมักมีการนำสื่อหลากหลายประเภท เช่น ภาพนิ่ง วิดีโอคลิป แอนนิเมชัน หรือเกม มาประกอบการอธิบายเนื้อหาทางวิชาการต่าง ...